Luật Phá sản số 21/2004/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biệ...

Thủ tục phá sản - phần 5: Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản - Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng...

Thủ tục phá sản - phần 4: Thanh lý tài sản

1. Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản: a. Toà án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp mà không cần phải triệu ...

Thủ tục phá sản - phần 3: Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh - Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội ng...

Thủ tục phá sản - phần 2: Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản

1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: - Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: • Chủ nợ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp...

Thủ tục phá sản - phần 1

Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. 1. Điều kiện áp dụng: Doanh nghiệp, hợp tá...

Hỏi về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp bị phá sản

Câu hỏi: Tôi đã làm việc cho công ty có vốn của Thái Lan hơn 3 năm (6/2008). Giám đốc công ty là người Việt Nam. Tôi đã ký hợp đồng lao đ...